Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
My, společnost WOMAD s.r.o., IČO: 49623303, se sídlem: Máchova 439/27, 120 00 Praha 2 Vinohrady, v postavení správce osobních údajů (dále také jako „správce“), tímto informujeme o způsobech zpracování osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platných právních předpisů (dále jen „GDPR“) za účelem splnění své zákonné informační a poučovací povinnosti vůči osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále jen „subjekt údajů“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme buď na základě:
(i) jednávání směřujícího k uzavření smlouvy, nebo pokud je to nezbytné pro samotné plnění smlouvy mezi námi (např. v případě koupě vín, degustací, ubytování atp.);
(ii) souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl takový souhlas udělen (např. v případě marketingových sdělení);
(iii) oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
(iv) povinností stanovených právními předpisy.
U souhlasu se zpracování osobních údajů je účel zpracování vždy výslovně vyjádřen v textu samotného souhlasu.
Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu se správcem, budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, platební údaje apod.).
V případech, kdy správce mimo údajů zpracovávaných za účelem uzavření a plnění smlouvy či na základě zákonné povinnosti zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, zpracovává je zejména takto:
• v případě našich zákazníků zpracováváme jejich osobní údaje pro účely naší další spolupráce, rozvoj našich služeb a pro případné provádění analýzy trhu;
• v případě, že se na nás obrátíte s dotazem, připomínkou, zpětnou vazbou, komentářem apod.,
zpracováváme údaje nutné k odpovědi či k vypořádání se s těmito Vašimi reakcemi;
• v případě uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje nutné k řádnému výběrovému řízení a je-li uchazeč vybrán, k uzavření pracovní smlouvy;
• v případě zaslaných marketingových sdělení zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to pouze pokud jste nám k tomu udělili Váš souhlas (například formou poskytnutí Vašeho emailu v rámci přihlášení pro odběr newsletterů) nebo jste si u nás zakoupili určitě zboží, popř. službu. Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro marketingové účely může být kdykoli odvolán a toto poučení od nás obdržíte v každém emailu;
• v případě našeho důvodného podezření a při zachování zásady minimalizace osobních údajů za situace, kdy naše práva a majetek byla nebo mohou být porušena či ohrožena, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat či předávat dále s cílem chránit taková práva a/nebo takový majetek. Obdobně toto platí také pro práva a majetek našich dodavatelů, zákazníků nebo třetích stran. Kromě toho berte prosím na vědomí, že v určitých případech máme povinnost předat Vaše osobní údaje za předpokladu, že takové předání je vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány.
Pokud správce zpracuje osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly původně zpracovávány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace, které mu ukládají právní předpisy.

Obsah zpracovávaných údajů
Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k plnění z toho právního titulu, na základě kterého Vaše osobní údaje získal. Jedná se zejména o tyto údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresa (fakturační, doručovací, kontaktní)
• IČO/DIČ
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• Historie nákupů, údaje o Vašich stížnostech, reklamacích, připomínkách, námětech;
• Historie naší vzájemné komunikace
• Číslo účtu

Informace o příjemcích osobních údajů
Příjemcem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Příjemcem je vždy subjekt údajů a správce. Společnost dále poskytuje osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:
• přepravci zboží
• externí právní, účetní či obdobní poradci
• třetí strany, kterým jsme povinni předat Vaše osobní údaje na základě právních předpisů
• třetí strany, které nám zajištují podporu apod. v oblasti IT
• třetí strany, které nám asistují při poskytování zboží či služeb
Správce nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, tj. do země mimo Evropskou Unii, nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů
U souhlasu se zpracování osobních údajů je doba zpracovávání osobních údajů v závislosti na účelu a rozsahu zpracování výslovně vyjádřena v textu samotného souhlasu. V případě odvolání souhlasu přestane správce uchovávat Vaše osobní údaje, pokud nebude mít k dalšímu pracovávání jiný právní titul. V případě, kdy je zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro toto plnění.
Za účelem vyřízení objednávky a s ohledem na obecnou subjektivní promlčecí lhůtu budou Vaše osobní údaje (zejména v rozsahu základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a platbě a údaje z komunikace mezi zákazníkem a námi) uchovávány nejdéle 3 roky od vystavení daňového dokladu. Dále pak pro účely vyřízení reklamace nejdéle 2 roky od ukončení reklamačního řízení. Faktury vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i související smlouvy.
V případě jednání mezi správcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, bude správce zpracovávat poskytnuté osobní údaje nejdéle po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Výše uvedené lhůty se neuplatní v případech, kdy jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vyplývají-li z relevantních právních předpisů odlišné doby uchovávání osobních údajů, uplatní se doby uvedené v takových předpisech.

Práva subjektu údajů
Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování, případně máte právo požadovat po správci omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován/a o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.
Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytl/a na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Správce Vám poskytne tyto údaje na základě žádosti bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, námitek, stížností apod. nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@geltschberg.com poštou na adrese WOMAD s.r.o., Máchova 439/27, 120 00 Praha 2 Vinohrady.
Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, dejte nám vědět a pokusíme se Vaši stížnost se vší vážností vyřešit. Tímto však v žádném případě není dotčeno Vaše právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Zpět nahoru